சிலம்பமும் வீரமும்

150.00

+ Free Shipping

சிலம்பம் என்பது தமிழர்களின் தற்காப்பு கலையும்.
சிலம்பம் மற்றும் வீரம் பற்றிய விவரங்களை அறிந்துக் கொள்வதற்காக இப்புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Category:

*சிலம்பம் என்பது தமிழர்களின் தற்காப்பு கலையும்.
*இது ஒரு வீர விளையாட்டாகக் கருதப்படுகிறது. இது கம்பு அல்லது தடியின் அடிப்படையிலான தற்காப்புக் கலை மட்டும் உடற்பயிற்சி கலையாகும்.
*இதனை கம்பு சுற்றுதல் என்றும் அழைக்கின்றனர்.
*சிலம்பத்தை கொண்டு ஆடுவதால் சிலம்பாட்டம் என பேசப்படுகிறது.
*சிலம்பாட்டத்தில் எதிராளி வீசும் கம்பை தடுத்தல் மிக முக்கியமான அம்சமாக உள்ளது.
*மேலும் எதிராளியின் உடலில் சிலம்பக்கம்பினால் தொடுதல் என்பது இதன் அடிப்படை கோட்பாடாக கருதப்படுகிறது.
*இதுவே தற்கால சிலம்பம் விளையாட்டின் ஒரு இலக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
*சிலம்பம் மற்றும் வீரம் பற்றிய விவரங்களை அறிந்துக் கொள்வதற்காக இப்புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிலம்பமும் வீரமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart